Chính sách và quy định

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NĂM 2000 SỐ 24/2000/QH10

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của...

Đọc thêm

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH...

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của...

Đọc thêm

Nghị Định số 98/2013/NĐ-CP

Nghị Định số 98/2013/NĐ-CP qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH Sô 193/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH số 193 về chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Đọc thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ 73 73/2016/NĐ-CP

Nghị định số 73 qui định chi tiết thi hành Luật kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đọc thêm

Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN, hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Đọc thêm

THÔNG TƯ SỐ: 101/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ: 101/2013/TT-BTC, HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM.

Đọc thêm

Thông tư số: 125/2012/TT-BTC

Thông tư số: 125/2012/TT-BTC, Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm...

Đọc thêm

Tông tư Số: 52/2016/TT-BTC

Tông tư Số: 52/2016/TT-BTC, hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Đọc thêm

THÔNG TƯ 43/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 43/2016/TT-BTC, SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 116/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM...

Đọc thêm

THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 115/2013/TT-BTC NGÀY 20/8/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM HƯU TRÍ VÀ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Đọc thêm

Thông tư số 135/2012/TT-BTC

Thông tư số 135/2012/TT-BTC, hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Đọc thêm

12