Bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị: người tham gia bảo hiểm được bảo hiểm rủi ro với một số tiền bảo hiểm nhất định ghi  trên hợp đồng. Ngoài ra họ góp thêm 1 số tiền phí bảo hiểm để đầu tư vào các quỹ đầu tư của doanh nghiệp Bảo hiểm công bố công khai mức độ an toàn, sinh lời và giá đơn vị từng quỹ để người tham gia bảo hiểm lựa chọn tăng hay giảm số tiền đầu tư hoặc chuyển từ quỹ này sang quỹ kia. Có ít nhất 3 loại quỹ (mạo hiểm, bình ổn, an toàn) hoặc 5 loại quỹ (mạo hiểm, tương đối mạo hiểm, bình ổn, an toàn, tương đối an toàn).