Bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm được bảo hiểm cho các rủi ro với số tiền nhất định trên hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra người tham gia bảo hiểm còn liên kết với doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư số tiền phí bảo hiểm đã đóng nhằm sinh lời cao. Lãi suất được thay đổi và công bố định kỳ (tháng, quý) và số tiền đầu tư (phí bảo hiểm dành cho đầu tư) do người tham gia bảo hiểm quyết định tăng hoặc giảm tùy theo lựa chọn của họ.